Ban cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cố vấn học tập và được quy định cụ thể tại “Quy định tổ chức, hoạt động công tác cố vấn học tập” (Quyết định số 1594/QĐ-ĐHCN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội). Ban cố vấn học tập của khoa Điện gồm 18 thành viên gồm: Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các Trưởng bộ môn, Tổ trưởng tổ giáo viên chủ nhiệm, Giáo vụ khoa cùng các một số giảng viên.

GIÁO VỤ KHOA

Ban cố vấn học tập

ThS. Vũ Thị Lệ Hằng.

Địa chỉ: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0906074592; Email: vuthilehang.haui@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Nhập và lưu trữ điểm các học phần

- Tư vấn cho sinh viên học bù, học chuyển đổi, học bổ sung

- Theo dõi, báo cáo với Ban chủ nhiệm khoa tình hình điểm thi kết thúc các học phần (bao gồm cả các học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CHUYÊN TRÁCH

Nhiệm vụ chính: Tổ chức quản lý, triển khai mọi mặt hoạt động của các lớp thuộc các hệ đào tạo của đơn vị.

Thông tin về giáo viên chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Ban cố vấn học tập

ThS. Nguyễn Quang Huy

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0914482696;

Email: huynguyenquang6674@gmail.com

Các lớp Đại học K13 và Đại học K15

Ban cố vấn học tập

ThS. Vũ Trường Sơn

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0965761272;

Email: truongsonvu.haui@gmail.com

Các lớp Đại học K12 và Đại học K14

Ban cố vấn học tập

KS. Trần Quyết Thắng

VP: tầng 5-A7; Điện thoại: 0913081697;

Email: quyettrant66@gmail.com

Các lớp Đại học liên thông