Công nghệ kỹ thuật điện

Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo có mục tiêu đào tạo người học, sau 2 đến 3 năm tốt nghiệp, có khả năng:

PEO 1: phát triển các giải pháp kỹ thuật để thực hiện các công việc thiết kế, vận hành, quản lý và dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

PEO 2: thành thạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đa quốc gia.

PEO 3: rèn luyện sự trung thực, trách nhiệm, và cam kết chất lượng trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Ở thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra sau:

SO 1: có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

SO 2: có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật điện,.điện tử

SO 3: có khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

SO 4: có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quá trình.

SO 5: có khả năng làm việc trong nhóm kỹ thuật với vai trò thành viên và trưởng nhóm kỹ thuật.

3. Số liệu sinh viên nhập học và tốt nghiệp theo khoá

Năm học

Số lượng sinh viên

Tổng Đại học

Tổng Cao học

Cử nhân

1st

2nd

3rd

4th

5th

Hiện tại

2022-2023

FT

489

554

528

477

65

1643

8

470

PT

1

2021-2022

FT

567

555

497

461

73

1714

10

493

PT

2

2020-2021

FT

559

505

461

466

77

1640

4

428

PT

3

2019-2020

FT

517

467

466

434

79

1652

4

311

PT

4

2018-2019

FT

497

473

434

592

76

1644

16

438

PT