Bộ máy tổ chức

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Ban Chủ nhiệm khoa có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của khoa, cụ thể như sau:

Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Minh

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0903229933; Email: minhpv@haui.edu.vn

Nhiệm vụ chính:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức - người lao động và sinh viên trong khoa.

- Xây dựng chiến lược phát triển của khoa theo định hướng phát triển của Nhà trường.

- Đảm bảo các điều kiện để duy trì chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo và phát triển chương trình;

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, NCKH của khoa và các bộ môn;

- Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và công tác truyền thông của đơn vị, công tác CVHT, HSSV, cựu HS-SV và GVCN.

- Trực tiếp phụ trách: Bộ môn: Điều khiển & Tự động hóa, Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt, Tổ hành chính.

Sơ đồ tổ chức

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Trịnh Trọng Chưởng

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0912175068; Email: chuongtt@haui.edu.vn

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác phát triển Khoa học và Công nghệ:

+ Xây dựng chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ.

+ Theo dõi, lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác đào tạo Sau Đại học:

+ Theo dõi, lập kế hoạch, phân công giảng dạy của bậc Sau Đại học,

+ Theo dõi đảm bảo chất lượng, kiểm định và phát triển chương trình đào tạo Sau Đại học.

+ Lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo Sau Đại học.

- Trực tiếp phụ trách bộ môn: Kỹ thuật Điện

- Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Sơ đồ tổ chức

Phó Trưởng khoa: TS. Quách Đức Cường

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0918793004; Email: cuongqd@haui.edu.vn

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác đào tạo Đại học:

+ Theo dõi, lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của các Bộ môn khi thực hiện các hoạt động đào tạo, thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định bậc Đại học.

+ Triển khai kế thực hành và thực tập doanh nghiệp: Theo dõi lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các Bộ môn và của giảng viên,.

+ Theo dõi và tổ chức kiểm tra dự giờ và các hoạt động thi nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên.

- Theo dõi lập kế hoạch đề nghị vật tư tiêu hao, cấp phát vật tư tiêu hao phục vụ công tác thực hành thí nghiệm của các Bộ môn, công tác 5S.

- Phụ trách công tác Quan hệ doanh nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn: Điện công nghiệp.

- Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

GIÁO VỤ KHOA

Sơ đồ tổ chức

ThS. Vũ Thị Lệ Hằng

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0906074592; Email: vuthilehang.haui@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Nhập và lưu trữ điểm các học phần

- Tư vấn cho sinh viên học bù, học chuyển đổi, học bổ sung

- Theo dõi, báo cáo với Ban chủ nhiệm khoa tình hình điểm thi kết thúc các học phần (kể cả thực tập và đồ án tốt nghiệp)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CHUYÊN TRÁCH

Nhiệm vụ chính: Tổ chức quản lý, triển khai mọi mặt hoạt động của các lớp thuộc các hệ đào tạo của đơn vị.

Thông tin về các giáo viên chủ nhiệm chuyên tráchCác lớp phụ trách

Sơ đồ tổ chức

ThS. Nguyễn Quang Huy

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0914482696;

Email: huynguyenquang6674@gmail.com

Tất cả các lớp ĐH K13 và ĐH K15

Sơ đồ tổ chức

ThS. Vũ Trường Sơn

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0965761272;

Email: truongsonvu.haui@gmail.com

Tất cả các lớp ĐH K12 và ĐH K14

Sơ đồ tổ chức

KS. Trần Quyết Thắng

VP: tầng 5-A7; Điện thoại: 0913081697;

Email: quyettrant66@gmail.com

Tất cả các lớp Đại học liên thông và Cao đẳng