Đại học

Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo có mục tiêu đào tạo người học, sau 2 đến 3 năm tốt nghiệp, có khả năng:

PEO 1: phát triển các giải pháp kỹ thuật để thực hiện các công việc thiết kế, vận hành, quản lý và dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

PEO 2: thành thạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đa quốc gia.

PEO 3: rèn luyện sự trung thực, trách nhiệm, và cam kết chất lượng trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Ở thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra sau:

SO 1: có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

SO 2: có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật điện,.điện tử

SO 3: có khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

SO 4: có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quá trình.

SO 5: có khả năng làm việc trong nhóm kỹ thuật với vai trò thành viên và trưởng nhóm kỹ thuật.

3. Số liệu sinh viên nhập học và tốt nghiệp theo khoá

Năm học

Tuyển sinh

Tốt nghiệp

2020-2021

580

491

2019-2020

658

458
2018-2019

651

734

2017-2018

699

681

2016-2017

693

545