Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa

Tầng 5, A7, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 260.

Email: khoadien@dhcnhn.edu.vn hoặc khoadien@haui.edu.vn

Văn phòng các bộ môn

- Bộ môn Tự động hoá: Tầng 5, A7, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 261

- Bộ môn Đo lường & Điều khiển: Tầng 5, A7, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 262.

- Bộ môn Thiết bị điện: Tầng 5, A7, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 263.

- Bộ môn Hệ thống điện: Tầng 5, A10, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121.

- Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt: Tầng 5, A10, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 7655121.