Nghiên cứu khoa học

Là khoa tập trung nhiều giảng viên có trình độ Sau đại học chiếm gần 94% số cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học, tập thể Giảng viên Khoa Điện luôn ý thức rằng NCKH mang lại nhiều lợi ích như: nâng cao chất lượng đào tạo nhất là đào tạo Đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các ngành đào tạo mới, cầu nối gắn kết nhà trường với sản xuất. Chính vì vậy, trong 5 năm qua (từ 2005-2010) công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Điện đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

Xem thêm